RoHs - 2

Direktivet 2002/95/EF (Restrictions on Hazardous Substances) trådde i kraft 1.juli 2006.
Direktiv 2011/65/EU, omtalt som RoHS-2 erstattet 2002/95/EF direktivet 3.januar 2013.
Bakgrunnen for regelverket er å beskytte menneskers helse, miljøvennlig gjenvinning og behandling av elektriske og elektroniske produkter og beskyttelse av miljøet mot farglige stoffer.
Direktivet gir forbud mot å bruke disse stoffene i elektriske og elektroniske produkter. 

Bly
Kvikksølv
Kadmium
Seksverdig krom
Polyabromerte bifenyler (PBB)
Polybromerte difenyletere (PBDE)

Regjeringens omtale av direktivet kan du lese her

Etter vår  beste overbevisning lever Vinks produkter opp til RoHS-2 direktivet og inneholder ikke ovenstående stoffer.