REACH

REACH, står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. REACH er en regulering fra Europa-Kommissionen (EF nr. 1907/2006)  hvor formålet er å sikre at kjemikalier, som brukes i EU, er dokumentert av hensyn til sikkerhet for både mennesker og miljø. Reguleringen har betydning for alle kjemikalier, som produseres, importeres eller benyttesi en mengde av min. 1 tonn årlig av en virksomhet i et EU-medlemsland. For en rekke av de mest helse- og miljøfarlige kjemikalier forpliktes virksomhetene å bruke et mindre farlig kjemikalie, dersom mulig. Reach kandidatliste ( SVHC ) finner du her.

REACH er trådte i kraft den 1. juni 2007. Reguleringen gjelder alle virksomheter i EU, som produserer, importerer eller benytter kjemiske stoffer og kjemiske produkter.

For plastvirksomheter betyr REACH, at kjemikalier og plastmaterialer kun må anvendes, hvis de er vurderet og registreret hos EU's kjemikalieagentur ECHA. VINKs produkter produserers hovedsaklig innenfor EU, og alle produkter lever etter vår beste viten opp til regulativet.

Les mer om REACH på Arbeidstilsynets hjemmeside

REACH Erklæring