Bisphenol-A

VINK Norway AS er som distributør av plast halvfabrikata opptatt av at våre produkter blir benyttet til de formål de er tiltenkt. Videre har vi som Miljøfyrtårnbedrift forpliktelser forbundet med den påvirkning våre produkter måtte ha på miljøet og mennesker. Vi er i denne forbindelse flere ganger blitt stilt spørsmål omkring Bisphenol-A og opplever at det er behov for å sette tingene inn i sin rette sammenheng. Nedenfor har vi forsøkt å gi en kortfattet redegjørelse for temaet så lang vi ser det er relevant for våre produkter.

Generelt om Bisphenol-A og Polykarbonat:
Bisphenol-A (BPA) (CAS# 80-05-7) forbrukes i polymeriseringsprosessen ved produksjon av polykarbonat (CAS# 25971-63-5), videre kalt PC. Det vil av tekniske årsaker uunngåelig være rester av BPA i det ferdige produktet. Typisk verdi vil være mindre enn 100ppm eller < 0,01%. Studier viser at disse restene vil forbli i materialet under bruk.

PC brukes til mange ulike formål som DVD og CD, mobiltelefoner, beskyttelsesbriller, emballasje for mat og drikke, medisinsk utstyr, bilindustrien, sikkerhetsglass, veksthus, terrassetak, fasader og lysfelt for å nevne noen. 

En av årsakene til at BPA står på Miljødirektoratets prioritetsliste er at PC også er blitt brukt som emballasje for mat og drikke, spesielt tåteflasker. I mange land er dette nå forbudt. Grenseverdiene for hva som ansees som skadelig er satt til et nivå der et voksent menneske på 60kg må innta, daglig hele livet, ca. 600kg mat og drikke, som har vært i direkte kontakt med PC. 

RODECA® og LEXAN® - PC for bygg og anlegg:
Når det gjelder BPA i produkter som RODECA® og LEXAN®, som er plater til bruk i bygg og anlegg, og for så vidt i reklame og industri så blir vurderingen noe annerledes: 

1. Studier viser at avgivelse av Bisphenol-A fra polykarbonat brukt i bygg er i størrelsesorden 0,15mg/m2 eksponert overflate per år. Dette er så lite at EU sin risikovurdering har konkludert med at det ikke har noen effekt på helse og miljø.

2. Det er målt små mengder av BPA i luft og støv innendørs. Studier konkluderer med at de totale nivåene er for lave til å ha effekt på helse og miljø. PC kan være kilde til en liten del av den målte mengden.

3. Eksponering ved hudkontakt er i følge studier ubetydelig og har ikke effekt på helse og miljø.

4. Vi anbefaler at PC avfall blir levert til energigjenvinning eller aller helst til materialgjenvinning.

5. VINK Norway AS har vurdert RODECA® og LEXAN® i forhold til Substitusjonsregelen i Produktkontrolloven og konkludert med:
     a. Produktene er sikre i bruk m.t.p. helse og miljø.
     b. Substitusjon til andre materialer kan ikke skje uten betydelig ulempe form av:
         i. Redusert kvalitet og ytelse   
         ii. Betydelig økte kostnader
         iii. Økt energibruk ved produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering

VINK Norway AS har i mange år levert polykarbonat plater i det norske markedet til mange ulike formål, herunder prosjekt som har høstet anerkjennelse for sin høye miljøprofil. Det er vår oppfatning at RODECA® og LEXAN® er miljømessig trygge produkt basert på internasjonal forskning og reguleringer. For alle våre produkter forutsetter vi at produktene benyttes i samsvar med anbefalinger, dokumentasjon og veiledning som foreligger. 

Vi viser for øvrig til faktaark om BPA fra PlasticEurope samt erklæringer og datablad fra produsentene som kan lastes ned her:

Dokumentasjon om Bisphenol A