Salgs- og leveringsbetingelser

Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer VINK Norway AS alle leveranser på følgende vilkår. Dette gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kjøper avgitte ordre eller aksept.

Pris
Gjeldende listepris. VINK Norway AS forbeholder retten til prisendringer uten forutgående varsel. Alle priser oppgis NOK ekskl. mva.

Betaling
I henhold til avtale anført på tilbud, ordrebekreftelse og/eller faktura. Ved for sen betaling beregnes 1,25% rente per måned. Betaling av verktøy forfaller med 50 % ved ordre og 50 % ved levert utfallsprøve.

Salgspant
VINK Norway AS har salgspant i varer som blir levert til de i sin helhet er betalt. Varer som ikke er betalt i sin helhet kan ikke avhendes, håndpantsettes, sammenføyes, bearbeides eller påkostes uten VINK Norway AS forutgående skriftlige samtykke. VINK Norway AS forbeholder seg retten til å kreve tilfredsstillende sikkerhet.

Transport og emballasje
Transport faktureres etter regning. Fraktfri grense spesifisert i tilbud, ordrebekreftelse eller sonetabell. Ved bruk av kundens transportør leveres varene EXW våre lagre i Oslo og Rogaland uavhengig av ordrestørrelse. Incoterms 2000 legges til grunn. Emballasje faktureres etter regning.

Tillegg og gebyrer
VINK Norway AS beregner seg et ekspedisjonsgebyr på kr. 400,00 ekskl. mva for ordre på materialleveranser under kr. 2.000,00 ekskl. mva. Skjæring og emballasje inngår ikke i materialleveransen.

Leveranser

Leveringstid
Leveringstiden fastsettes så langt mulig etter kjøpers ønske. Leveranse anses som gjennomført når varene er levert etter angitt Incoterms. VINK Norway AS yter ikke erstatning som følge av det tap kjøperen påføres som følge av forsinket levering.

Levert antall
VINK Norway AS forbeholder seg retten til å foreta delleveringer og over-/underlevering med +/- 10% med mindre annet er avtalt ved kjøp.

Reklamasjon

Transport
Kunde må ved leveransens ankomst uten opphold reklamere til befrakter hvis transportskade er oppstått.

Produkt
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes innen 8 dager etter varenes mottakelse. Dersom reklamasjon godkjennes, ytes prisavslag inntil fakturaens verdi. VINK Norway AS yter ikke erstatning for det tap kjøperen påføres som følge av mangler ved varene, direkte eller indirekte, herunder følgeskader så som tapt arbeidsfortjeneste, dagbøter, annet fortjenestetap etc., dersom dette ikke uttrykkelig er avtalt ved bestilling. I VINK Norway AS’ salgsmateriale, er det oppgitt hvilke anvendelsesområder de forskjellige produkter er egnet for. Anvendes produkter ikke i samsvar med dette eller utsettes for påvirkninger som ikke er forutsatt i salgsmaterialet, er VINK Norway AS uten ansvar for produktet, dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om at produktet også er anvendelig til disse formål eller under disse spesielle omstendigheter

Retur
Retur av varer tas kun i mot etter avtale. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Det kan krediteres inntil 80 % av fakturabeløpet. Ikke lagerførte, spesielt bearbeidede og tilskårne varer tas ikke i retur.

Annullering av tilbud/ordre
VINK Norway AS kan annullere tidligere bekreftede tilbud/ordre såfremt kjøper har et uavklart økonomisk mellomværende med VINK Norway AS. Dersom det dreier seg om varer vi vanligvis ikke lagerfører, kan ikke kunde annullere ordre med spesialkvaliteter uten vårt samtykke.

Produktansvar
VINK Norway AS har tegnet produktansvarsforsikring for skader som er forvoldt på personer eller annet, av varer som er solgt av VINK Norway AS. Forsikringen dekker skader som beviselig skyldes feil begått av personale hos VINK Norway AS, bortsett fra feil i forbindelse med montering av produkter utenfor vår virksomhet. Også for produktansvaret gjelder at VINK Norway AS ikke er ansvarlig for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap som måtte våre følge av skaden. VINK Norway AS ikke erstatningspliktig for skader utover NOK 1.000.000,- ved et enkelt skadetilfelle.

Force majeure
I tilfelle force majeure, herunder streik eller lockout, bortfaller VINK Norway AS sine forpliktelser så lenge force majeure situasjonen er til stede.

Råvarer
Det er stor mangel på råvarer i plastmarkedet over hele verden. Vink mottar løpende varsel om Force Majeure
og prisendringer fra råvareleverandører og produsenter. Vink må derfor ta forbehold om at oppgitt pris på
ordrebekreftelse der leveringstidspunkt er mer enn 3 uker etter bestilling kan endres. I et slikt tilfelle vil kunde
bli varslet og gitt mulighet til å kostnadsfritt avbestille hele ordren eller akseptere ny pris. Vink beklager å måtte
gjennomføre et så drastisk tiltak og ser frem til å ta bort dette forbeholdet så fort råvaresituasjonen
normaliseres.